Regulamin strony

Regulamin

Właścicielem portalu internetowego XXX („Serwis”) jest IPSEN PHARMA.-Spółka akcyjna z kapitałem zakładowym 84.194.713,00 EURO

Quai Georges Gorse 65, 92100 Boulogne Billancourt, Francja
Tel.: +33 (0) 1 58 33 50 00 fax : +33 (0) 1 58 33 50 01
419 838 529 Rejestr handlowy Nanterre – SIRET 419 838 529 00040 – kod APE 6420Z – VAT FR 87 419 838 529.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Użytkowania („Regulamin”), które określają warunki korzystania z serwisu internetowego Smecta.pl należącego do grupy IPSEN („Serwis”). Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione w Serwisie warunki – bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Akceptacja warunków następuje poprzez otwarcie strony. Jeśli nie akceptujesz Ogólnych Warunków Użytkowania, prosimy zamknąć stronę.

IPSEN PHARMA zastrzega możliwość wprowadzenia zmian lub spowodowania wprowadzenia zmian w Ogólnych Warunkach Użytkowania w każdym czasie i bez uprzedniego ostrzeżenia.

Zwracamy uwagę, że – aby na bieżąco znać zakres ewentualnych zmian wprowadzanych na przedmiotowej stronie – należy regularnie sprawdzać Ogólne Warunki Użytkowania Serwisu (poprzez weryfikację daty ostatniej aktualizacji wskazanej na stronie).

Cel strony

Niniejszy Serwis został stworzony w celu nieodpłatnego świadczenia usług polegających na udostępnianiu informacji ogólnych na temat biegunki i na temat leku Smecta i wyrobu medycznego SmectaGo.

Dane zawarte na tej stronie są kierowane do publicznej wiadomości i są dostarczane w celach promocyjno- informacyjnych.

Żadna treść zawarta w Serwisie nie może być interpretowana jako opinia, diagnoza lub porada lekarska ani jako sugestia, że możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej lub leczenia. W szczególności treści zawarte w Serwisie nie mogą być podstawą do podjęcia przez użytkownika jakichkolwiek decyzji czy działań dotyczących jego zdrowia. Poradę lub diagnozę co do stanu zdrowia może udzielić wyłącznie profesjonalista medyczny w wyniku indywidualnej konsultacji lekarskiej, której w żadnym stopniu nie może zastąpić informacja zawarta w Serwisie.

Charakter informacji dostępnych w Serwisie Smecta.pl

Informacje dostępne w Serwisie są zweryfikowane pod względem merytorycznym, w szczególności – zawierają informacje zgodne z Charakterystyką Produktu Leczniczego – Smecta i Informacją o produkcie SmectaGo. Informacje dostępne w Serwisie nie stanowią oferty sprzedaży prezentowanych na niej produktów i na ich podstawie nie może dojść do kupna tych produktów przez Użytkownika.

Informacje prezentowane w Serwisie nie zawierają i nie powinny być traktowane jako zawierające jakiekolwiek dosłowne lub dorozumiane gwarancje dotyczące leczenia zaparć czy terapii konkretnymi produktami leczniczymi. Użytkownik Serwisu przyjmuje do wiadomości, że korzysta z informacji udostępnianych w Serwisie na swoją odpowiedzialność . W związku z tym IPSEN PHARMA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody bezpośredniej lub pośredniej jakiegokolwiek rodzaju, wynikłej całkowicie lub częściowo z wykorzystania informacji zamieszczonych w Serwisie.

Wstęp na stronę internetową Smecta.pl i korzystanie z jej treści odbywa się na odpowiedzialność użytkownika.

IPSEN PHARMA dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w Serwisie były aktualne. Tym niemniej IPSEN PHARMA – mimo dołożenia należytej staranności – nie może zagwarantować, że są one w pełni wyczerpujące i dokładne. Poprzez korzystanie z Serwisu Użytkownik przyjmuje do wiadomości i godzi się, że (i) Serwis może zawierać potencjalne usterki techniczne wymagające okresowych działań konserwacyjno-naprawczych ze strony IPSEN PHARMA oraz że

IPSEN PHARMA nie ponosi za nie odpowiedzialności; (ii) że wady mogą prowadzić do okresowej niedostępności Serwisu oraz że (iii) działanie Serwisu może być zaburzone przez wydarzenia i/lub czynniki, na które IPSEN PHARMA nie ma wpływu, np. transmisja i komunikacja między Użytkownikiem a IPSEN PHARMA oraz między IPSEN PHARMA a innymi sieciami.

IPSEN PHARMA i/lub jego dostawcy może/mogą w każdej chwili zmienić okresowo lub na stałe lub zawieszać działanie całości lub części Serwisu w celu dokonania czynności konserwacyjnych i/lub dokonania ulepszeń i/lub zmian na stronie. IPSEN PHARMA nie ponosi odpowiedzialności za zmiany, zawieszenie lub przerwanie działania Serwisu.

IPSEN PHARMA nie gwarantuje, że produkty lub usługi IPSEN PHARMA prezentowane w Serwisie są dostępne w państwie, w którym przebywa Użytkownik w chwili korzystania z tego Serwisu.

IPSEN PHARMA nie może zagwarantować także (i) że produkty lub usługi, o których mowa w Serwisie, są dopuszczone do obrotu w tym kraju (ii) ani że produkty lub usługi te odniosą właściwy skutek w przypadku specyficznych potrzeb, (iii) ani że produkty lub usługi te są zgodne z przepisami obowiązującymi w państwach, w których Użytkownik dokonuje poszukiwań.

Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do podejmowania jedynie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. IPSEN PHARMA jest uprawniony do usunięcia z Serwisu wszelkich treści (i przedstawień) co do których powziął wiadomość, iż są one bezprawne. Zabronione jest, aby Użytkownik umieszczał w Serwisie jakiekolwiek treści lub materiały o bezprawnym charakterze (m.in. treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne, naruszające dobra osobiste osoby trzeciej, zawierające oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy itp.).

Ograniczenie odpowiedzialności.

Użytkownik nie powinien podejmować żadnej decyzji ani żadnego działania, opierając się wyłącznie na informacjach zawartych na tej stronie.

IPSEN PHARMA nie ponosi odpowiedzialności:

  • za niedokładność, nieścisłość lub niepełność informacji dostępnych w Serwisie,
  • za wszelkie szkody lub uszczerbki doznane lub przypisane komukolwiek i wynikające bezpośrednio lub pośrednio z dostępu lub skorzystania z informacji zawartych na stronie.
  • Za wszelkie szkody wynikające z niedozwolonej ingerencji powodującej zmianę informacji lub treści udostępnionych na stronie,
  • Szkody poniesione bezpośrednio lub pośrednio z jakiejkolwiek przyczyny, źródła, natury lub konsekwencji (nawet jeśli IPSEN PHARMA byłby zawiadomiony o możliwości powstania tych szkód spowodowanych lub wynikających z dostępu kogokolwiek do Serwisu lub braku dostępu do serwisu, z użytkowania tego Serwisu lub innych stron, które są z nim powiązane, w tym – wszystkie nieprawidłowości lub wirusy, które mogły zainfekować sprzęt komputerowy Użytkownika lub jakikolwiek inny przedmiot, a zwłaszcza za stratę eksploatacyjną, finansową lub handlową, programów lub danych w jakimkolwiek systemie informatycznym, nawet jeśli IPSEN PHARMA został poinformowany o możliwości powstania takich szkód.)

Wymagania techniczne

Celem korzystania z Serwisu Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer klasy IBM-PC, MAC lub inny komputer albo urządzenie mobilne (np. smartphone albo tablet) z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie Flash/Shockwave, cookies oraz JavaScript.

Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu wymaga spełniania przez niego warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym w ramach Serwisu (tj. dostęp do sieci Internet).

Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.

Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu należy korzystanie z niego bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej Użytkownika.

Własność intelektualna

Dokumenty i elementy stworzone w ramach i dla strony Smecta.pl są wyłączną własnością IPSEN PHARMA lub osób trzecich, które wyraziły zgodę na ich przytaczanie przez IPSEN PHARMA.

Podobnie wszystkie obrazy, wszystkie teksty publikowane na tej stronie, wszystkie nazwy produktów i inne marki wskazywane na tej stronie są wyłączną własnością IPSEN PHARMA lub jej oddziałów lub są mu udostępnione licencyjnie i mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z poniższymi warunkami.

Od chwili zaakceptowania niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania można pobierać, wyświetlać lub drukować informacje zawarte na tej stronie na użytek wyłącznie prywatny i osobisty, w celach niehandlowych i bez wprowadzania zmian lub w zakresie praw autorskich, praw marki lub innych praw własności i pod warunkiem zamieszczenia na każdej całościowej lub częściowej kopii treści strony następującej wzmianki o prawach autorskich: „Copyright © 2016. IPSEN PHARMA – wszelkie prawa zastrzeżone”.

Każdy inny przypadek wykorzystania bez uprzedniej pisemnej zgody IPSEN PHARMA jest surowo zabroniony i stanowi naruszenie prawa. IPSEN PHARMA nie udziela żadnego innego prawa niż opisane powyżej. Dostęp Użytkownika do treści Serwisu nie oznacza przyznania mu jakiejkolwiek licencji lub praw własności intelektualnej (w tym – patentu, prawa autorskiego, prawa ochronnego na znak towarowy) do treści występujących w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody IPSEN PHARMA.

IPSEN PHARMA lub jego oddziały zastrzegają sobie prawo ścigania każdego przejawu naruszenia ich praw własności intelektualnej.

Informacje pochodzące od osób trzecich

Serwis zawiera także – za zgodą zainteresowanych osób trzecich – informacje pochodzące od osób trzecich oraz linki do innych stron internetowych. IPSEN PHARMA dokłada starań, aby odsyłać tylko do stron zgodnych z obowiązującym prawem. Informacje i linki udostępnione są wyłącznie w celach informacyjnych i dla wygody Użytkowników. IPSEN PHARMA nie jest w stanie kontrolować informacji osób trzecich lub edytowanych na innych stronach, IPSEN PHARMA nie ostrzega przed tymi informacjami i stronami i nie będzie ponosić odpowiedzialności za ich treść, do której użytkownicy sięgają na własną odpowiedzialność. Użytkownik Serwisu powinien zapoznać się z regulaminami oraz politykami prywatności obowiązującymi na stronach internetowych, z którymi połączony jest niniejszy Serwis.

IPSEN PHARMA zastrzega sobie prawo usuwania treści lub linków, które uzna za niepożądane lub w wyniku powzięcia informacji o sporze dotyczącym danej treści lub linku.

IPSEN PHARMA może – w ramach Serwisu – ewentualnie proponować zapoznanie się z opiniami ekspertów konsultowanych w zakresie konkretnej dziedziny związanej z treścią strony lub z fragmentami artykułów prasowych. Tego rodzaju informacje stanowią wyłącznie opinie ekspertów lub wydawnictwa prasowego i niekoniecznie są podzielane przez grupę IPSEN: grupa IPSEN nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i wyczerpujący charakter tych informacji i opinii.

Linki do innych stron zewnętrznych lub trzecich

Strona Smecta.pl może zawierać aktywne linki do innych stron internetowych. Linki do innych stron mają wyłącznie na celu ułatwienie korzystania z naszej strony. W żadnym wypadku i przede wszystkim z powodu zmienności informacji dostępnych w internecie IPSEN PHARMA nie może kontrolować natury lub treści zasobów w źródłach zewnętrznych i w konsekwencji nie może ponosić odpowiedzialności za korzystanie, za niedostępność stron trzecich, za ich treść, reklamę i inne elementy dostępne na tych stronach poprzez serwis IPSEN PHARMA.

IPSEN PHARMA nie dysponuje żadną możliwością sprawowania kontroli nad treścią dostępną na tych stronach, które istnieją całkowicie niezależnie od IPSEN PHARMA. Ponadto istnienie związku między stroną Smecta.pl a inną stroną nie oznacza w żadnym wypadku, że IPSEN PHARMA popiera w jakikolwiek sposób treść tych stron i czyniony z nich użytek.

Ponadto na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za przedsięwzięcie wszelkich możliwych środków ostrożności w celu uniknięcia zainfekowania serwisu, zwłaszcza przez jeden lub kilka „wirusów” i/lub inne „robaki”.

Strony zewnętrzne mogą zawierać aktywne linki do strony Smecta.pl. Taki link nie oznacza jednak związku między IPSEN PHARMA a taką stroną zewnętrzną. W żadnym wypadku IPSEN PHARMA nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność tego rodzaju stron i IPSEN PHARMA nie bada, nie kontroluje, nie zatwierdza i nie odpowiada za treści, reklamy, produkty i inne elementy dostępne na lub poprzez te serwisy.

Tryb reklamacyjny

Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu należy składać na adres e-mail:biurowarszawa@ipsen.com z dopiskiem: „Serwis smecta.pl – reklamacja”.

Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające odpowiedź na nią (dane osobowe i adres pocztowy i e-mailowy).

Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od jej otrzymania. Zgłaszający zostanie poinformowany o zajętym stanowisku w formie pisemnej lub elektronicznej).

W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego odpowiedzi w przedmiocie reklamacji, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

Dyspozycje prawne

Strona i jej treść podlega prawu polskiemu.

Regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu. Odtworzenie treści Regulaminu jest nieodpłatne poprzez wejście do zakładki „Regulamin”.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.02.2018 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Data ostatniej modyfikacji: 01.01.2019.

SCA-PL-000124