Polityka prywatności strony internetowej 

Firma Ipsen CHC zobowiązuje się chronić Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych, w tym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych Unii Europejskiej (RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami lokalnymi regulującymi przechowywanie, przetwarzanie, dostęp i przekazywanie danych osobowych. 

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposoby gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania Danych Osobowych dotyczących osób („Użytkownicy”) korzystających z niniejszej witryny internetowej („Witryna”) przez Ipsen CHC 65, quai Georges Gorse – 92100 Boulogne Billancourt – Francja („Ipsen CHC”), administratora danych. 

Aby przestrzegać wszelkich nowych przepisów w tym obszarze, niniejsza Polityka może być okresowo zmieniana, modyfikowana lub w inny sposób aktualizowana bez uprzedniego powiadomienia, dlatego zachęcamy odwiedzających do okresowego zapoznawania się z tą stroną.  

Jednakże Państwa Dane Osobowe (zgodnie z definicją poniżej) będą zawsze przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności obowiązującą w momencie gromadzenia danych.

1- Gromadzone Dane Osobowe

Dane podane dobrowolnie przez odwiedzającego 

Ipsen CHC może gromadzić Dane Osobowe w momencie rejestracji Użytkownika, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, miasto i kraj zamieszkania („Dane Osobowe”). Jeśli chcą Państwo otrzymywać informacje od Ipsen CHC/skontaktować się z Ipsen CHC, te kategorie Danych Osobowych są obowiązkowe. 

Gdy ktoś rejestruje się jako Użytkownik, wyraźnie zaznaczamy, które informacje są wymagane do rejestracji, a które informacje są opcjonalne i mogą być podane według własnego uznania. 

Te Dane Osobowe bezpośrednio Państwa identyfikują. 

Dane nawigacyjne 

W trakcie normalnej działalności systemy informatyczne i procedury oprogramowania służące do tworzenia funkcji Witryny zbierają niektóre dane osobowe, których transmisja jest dorozumiana podczas korzystania z protokołów komunikacji internetowej. 

Dane te obejmują: Adresy IP, rodzaj używanej przeglądarki, system operacyjny, nazwę domeny i adres stron internetowych z których dokonano dostępu, informacje o stronach odwiedzanych przez użytkowników w ramach witryny, czas dostępu, czas przebywania na każdej stronie, analizę ścieżki wewnętrznej i innych parametrów odnoszących się do systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika. 

Takie dane techniczne/informatyczne są gromadzone i wykorzystywane wyłącznie w sposób zbiorczy i anonimowy i mogą być wykorzystywane do określenia odpowiedzialności w przypadku domniemanych przestępstw informatycznych/elektronicznych powodujących uszkodzenie Witryny. 

Niniejsze Dane Osobowe nie identyfikują Państwa bezpośrednio po nazwisku, ale mogą być wykorzystywane do identyfikacji, że dany komputer lub urządzenie uzyskało dostęp do Witryny

2- Wykorzystanie danych osobowych

Państwa Dane Osobowe będą przetwarzane wyłącznie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Ipsen CHC, a mianowicie lepszej interakcji z Państwem, a także uczynienia Witryny bardziej użyteczną dla Państwa, dzięki czemu Państwa Dane Osobowe mogą być wykorzystywane w celu: 

 • Odpowiadania na Państwa prośby lub zapytania; 
 • Przeprowadzania analityki strony internetowej i mierzenia wydajności strony; 
 • Śledzenia i monitorowania działań niepożądanych i innych działań związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii; oraz 
 • Utrzymania Serwisu, w tym w celach bezpieczeństwa. 

Państwa Dane Osobowe nie będą sprzedawane, udostępniane ani w inny sposób rozpowszechniane osobom trzecim bez Państwa zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy jesteśmy do tego zobowiązani ze względu na obowiązujące prawo, nakaz sądowy lub regulacje rządowe, lub jeśli takie ujawnienie jest w inny sposób niezbędne dla celów jakiegokolwiek dochodzenia karnego lub innego dochodzenia lub postępowania prawnego w kraju lub za granicą. 

3- Odbiorcy Danych Osobowych

W celach opisanych powyżej Ipsen CHC może wymagać udostępnienia Państwa Danych Osobowych następującym upoważnionym stronom trzecim: 

 • Ipsen CHC i jego podmiotom stowarzyszonym; 
 • Wybranym dostawcom, usługodawcom lub innym partnerom biznesowym: Flywheel, AWS, Remarketing, działającym zgodnie z instrukcjami Ipsen CHC dotyczącymi hostingu witryny, analizy danych, , technologii informacyjnej i powiązanej infrastruktury, obsługi klienta, audytu itp.; 
 • Organom prawnym lub administracyjnym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa poza Państwa krajem zamieszkania;  
 • Potencjalnym nabywcom i innym udziałowcom w przypadku fuzji, operacji restrukturyzacji prawnej takich jak przejęcie, joint venture, cesja, spin-off lub dezinwestycja. 

W każdym przypadku Ipsen CHC będzie wymagać, aby takie strony trzecie: 

 • Zobowiązały się do przestrzegania przepisów o ochronie danych i zasad niniejszej Polityki; 
 • Przetwarzały Dane Osobowe wyłącznie w celach opisanych w niniejszej Polityce; 
 • Wdrożyły odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę integralności i poufności Państwa Danych Osobowych. 

4- Przekazywanie danych osobowych

Ipsen CHC jest globalną grupą biofarmaceutyczną z podmiotami powiązanymi, partnerami i podwykonawcami zlokalizowanymi w wielu krajach na całym świecie. 

Z tego powodu Ipsen CHC może wymagać przekazania Państwa Danych Osobowych w innych jurysdykcjach, w tym z Europejskiego Obszaru Gospodarczego na zewnątrz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w krajach, które nie mogą być uznane za zapewniające taki sam poziom ochrony jak jurysdykcja, którą Państwo są objęci.  

W przypadkach, gdy Ipsen CHC musi przekazywać Dane Osobowe poza Unię Europejską, zapewnia wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych (w tym, w szczególności, standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej, w stosownych przypadkach).  

5- Okres przechowywania Danych Osobowych

Informacje na temat okresu przechowywania Państwa Danych Osobowych są dostępne: 

 • dla Cookies (Ciasteczek) – pod niniejszym linkiem 
 • dla zapytań związanych z Informacją Medyczną i w przypadku zgłaszania zdarzeń niepożądanych – pod niniejszym linkiem 

W pozostałych przypadkach Państwa Dane Osobowe będą przetwarzane i przechowywane nie dłużej niż 13 miesięcy od (i) ich uzyskania lub (ii) ostatniej interakcji z Państwem, cokolwiek nastąpi później. 

6- Bezpieczeństwo

Państwa Dane Osobowe będą przechowywane na bezpiecznych serwerach i utrzymywane w ścisłej tajemnicy. Za utrzymanie w tajemnicy swojego unikalnego hasła i informacji o koncie odpowiadają Państwo. 

7- Prawo dostępu, korekty i sprzeciwu

Mają Państwo następujące prawa do swoich informacji w zależności od okoliczności i obowiązujących przepisów: 

PrawoCo to znaczy?
a. Prawo dostępuMają Państwo prawo uzyskać dostęp do informacji przetwarzanych przez Ipsen CHC.
b. Prawo do sprostowaniaMają Państwo prawo do poprawienia swoich informacji, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.
c. Prawo do usunięciaJest ono również znane jako „prawo do bycia zapomnianym” i, w prostych słowach, pozwala zażądać usunięcia swoich informacji, jeśli nie ma istotnego powodu, aby Ipsen CHC nadal je używało. Nie jest to ogólne prawo do usunięcia; istnieją wyjątki.  
d. Prawo do ograniczenia przetwarzaniaMają Państwo prawo do „blokowania” lub ograniczenia dalszego wykorzystywania Państwa informacji w określonych okolicznościach. Gdy przetwarzanie jest ograniczone, Ipsen CHC może nadal przechowywać informacje, ale może nie używać ich dalej.
e. Prawo do przenoszenia danychMają Państwo prawo do uzyskania i ponownego wykorzystania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego w określonych okolicznościach. 
f. Prawo do sprzeciwu Mają Państwo prawo w pewnych okolicznościach sprzeciwić się pewnym rodzajom przetwarzania. 

Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych praw, prosimy o przesłanie nam wniosku o przyznanie prawa Podmiotowi Danych, wypełniając ten formularz.

Jeśli nie są Państwo zadowoleni z odpowiedzi na skargę lub uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych nie jest zgodne z prawem ochrony danych, mogą Państwo złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorującego dane. 

8- Przekierowanie na strony zewnętrzne

Aby umożliwić włączenie funkcji Sieci Społecznościowych bezpośrednio na Witrynie (np. funkcja „Lubię to” na Facebooku, funkcja „Follow” na Twitterze), na Witrynie mogą być obecne specjalne narzędzia zwane wtyczkami społecznościowymi. 

Wszystkie wtyczki społecznościowe są oznaczone odpowiednim logo sieci społecznościowej.  

W przypadku interakcji z wtyczką obecną na Witrynie (np. poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to”) lub pozostawienia komentarza, odpowiednia informacja jest wysyłana przez przeglądarkę bezpośrednio do platformy sieci społecznościowej (w tym przypadku do Facebooka) i przez nią zapamiętywana. 

Prosimy zapoznać się z polityką prywatności danej sieci społecznościowej, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat celu, rodzaju i sposobu gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przez platformę sieci społecznościowej, a także szczegółowe informacje na temat sposobu korzystania z Państwa praw. 

W tej chwili na Witrynie nie ma żadnych wtyczek społecznościowych. 

10- Linki z/do stron internetowych osób trzecich

Na Witrynie można korzystać z linków, aby przejść do innych stron internetowych. Mogą być Państwo również przekierowani do Witryny przez strony trzecie. 

Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie żądania i/lub przekazywanie danych osobowych stronom trzecim oraz w związku z zarządzaniem danymi uwierzytelniającymi wydanymi przez podmioty trzecie. 

Przed przekazaniem jakichkolwiek informacji należy zapoznać się z polityką prywatności każdej strony trzeciej. 

11- Zastosowana technologia

Pliki cookie 

Niniejsza Witryna korzysta z plików cookie i podobnych technologii („pliki cookie”), w tym plików cookie innych firm. 

Pliki cookie to małe pliki danych, które są umieszczane na komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu. Pliki cookie są przechowywane na dysku twardym urządzenia bez ryzyka ich uszkodzenia. 

Wchodząc na Witrynę, mogą Państwo: 

 • Zaakceptować użycie plików cookie; lub 
 • Odmówić korzystania z plików cookie; lub 
 • Ustawić preferencje plików cookie. 

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z naszą Polityką Plików Cookie

12- Jak się z nami skontaktować

Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub komentarze dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o e-mail do inspektora ochrony danych Ipsen CHC pod adresem rgpd@mayoly.com